Hovedbetingelsen for, at et velforarbejdet Piano skal kunne holde sig i lang Tid, er selvfølgelig den, at det bliver omhyggeligt behandlet, både når det benyttes og når det ikke benyttes. Til en omhyggelig Behandling hører, at man stiller det på en god Plads, hvor det ikke er udsat for Fugtighed og stærke Temperaturforandringer, skærmer det mod Møl og søger at forhindre, at der falder Støv deri eller Genstande, der kunne fremkalde Raslen eller Klirren, samt endelig lader det stemme af en god Stemmer. En god Plads får et Piano, når det stilles på en Indervæg, ikke for nær Vindue eller Kakkelovn og helst i ét Værelse med hårde Mur- eller Trævægge, hvori der ikke er Tæppe på Gulvet, ikke mange Malerier på Væggene og ikke mange polstrede Møbler, Gardiner, Portiérer og 1igende for at ikke Tonen herved skal berøves noget af sin Kraft og Velklang. Af samme Grund bør man ligeledes åbne Låget på Pianoet, når det benyttes, hvorved man tillige vil opnå, at det slides mindre, da den Spillende i så Tilfælde ikke behøver at »angribe« det så meget.

ikke original illustration.


Arbejdstegning til stemmegaffel.
dog aldrig sat i produktion!
ikke original illustration.
Fugtighed er et Pianos værste Fjende, da den forårsager: 1) at Strenge, Stemmeskruer og øvrige Stål- og Jernmaterialer ruste; 2) at Træarbejdet bulner ud, hvad der ikke blot viser sig på det Ydre, idet f.ex. Låg og Klap let komme i Uorden ved Lukningen, men nok så meget på den indre Konstruktion, hvor ikke blot Trædelene, men også de Klædestoffer, der bruges til Foringen i alle Klaviaturets, Pedalernes og Mekanikkens Bevægepunkter, bulne ud og spænde sig fast om de Metalstifter og Akser, hvorom Bevægelsen foregår. Denne bliver derved træg eller aldeles standset, således at f.ex. Tangenterne bliver liggende*,

*)Dette Tilfælde, der er det hyppigst forekommende, kan tit let afhjælpes ved, at man fatter Forenden af den pågældende Tangent og, idet man lader den vippe op og ned, gnider den lidt kraftigt til højre og til venstre mod den Stift, der fortil tjener den til Styr.
Hamrene går i stå og Pedalerne står stille eller knirke: 3) at Filten på Hammerhovedernes gennemtrænges af Vanddampe, hvorved den mister sin Elasticitet og Blødhed og giver Pianoet en hård og tør Tone.
Man bør derfor søge at modarbejde al Fugtighed, ikke blot den, der fremkommer ved hyppig Gulvvask, men først og fremmest den, der findes i mange Lejligheder, navnlig lavtliggende Stuelejligheder, såvel i Byen som på Landet men som dog også kan findes i de højere liggende Etager af slet opførte Huse. I de sidstanførte Tilfælde gør man klogest i at anbringe Pianoet i et af de tørreste Værelser og da navnlig om Vinteren i en stadigt opvarmet Stue.
Stærke Temperaturforandringer, der hyppigt fremkaldes af Træk eller stærk Varme fra Solen, Kakkelovne eller Varmeapparater, udøve en så skadelig Indflydelse på de forskellige Materialer i Pianoer, at disse - selv med en så solid Jernafstivning som den af os anvendte - vanskeligt kunne holde Stemning.

ikke original illustration.
Et Piano bør derfor, hvis det står nær ved et Vindue, tildækkes godt, når dette åbnes og. hvis det står nær ved en Kakkelovn, beskyttes mod Strålevarmen ved en Skærm. En sådan omhyggelig Tildækning er også nødvendig under Hovedrengøringer«.
Når et Piano i meget koldt Vejr kommer fra den kolde Luft ind i en varm Stue, bør man ikke lukke det op, før det såvidt muligt. er gennemvarmet, for at ikke Stuens fugtige Luft skal slå sig på de kolde Jern- og Ståldele og frembringe Rust på disse. Af samme Grund må man lade Et Piano bør stå åbent i nogen Tid, når der i det pågældende Lokale har været en større Sammenkomst: Koncert, Selskab, Bal og ligende, da ellers den i Pianoet indelukkede »Em« straks fremkalder Rust.
Møl er meget ødelæggende for det Klæde og Filt, som anvendes overalt i Pianoet. Man bør derfor forsøge på at holde dem borte ved at anbringe i Hjørnerne af Pianoet (indsvøbt i tyndt Papir eller Tøj) et Stykke Kamfer eller andet mølfordrivende Stof og forny dette fra Tid til anden, ligesom man jævnligt bør lade Pianoet udrense. Støv i et Piano forårsager, når det lægger sig på Strenge og Sangbund, en lignende dæmpende Virkning som et Gulvtæppe på Gulvet under Pianoet og, når det falder i Mekanikken, ødelægger det let denne. En jævnlig Udrensning er derfor også af denne Grund at anbefale. Raslen eller Klirren fremkaldes som oftest ved, at en eller anden fast Genstand (en Knappenål, Tændstik, Stålpen, Perle eller lignende) er faldet ned på Sangbunden. Ofte er Nøglen i Låsen, selve Låsen, Stiften i Hængslerne, Lampetterne, Nodestolen, Metaltrådene i Pedalen o. s. v. Årsag til den raslende eller klirrende Lyd; men meget hyppigt man Årsagen søges udenfor Pianoet: i en løs Vinduesrude, Nipssager på Etagérer, Urglas, Lysekroner o. s. v. Stemning af et Piano bliver ofte forsømt Et nyt Piano kan ikke passes jævnligt nok, især i det første år - dog retter det sig selvfølgelig meget efter Pianoets Plads, Pleje og Afbenyttelse - og det bør naturligvis helst stemmes af en dygtig Stemmer, da en uduelig Stemmer på meget kort Tid kan ødelægge selv det bedste Piano ved f.ex. at dreje Stemmeskruerne løse i deres Huller.

ikke original illustration.


HORNUNG & MØLLER A/S

pianomagasinet.dk Blegdamsvej 22 2200 København N. tlf: 40561943